Genanvendelse af tagvand

Tagvand kan genanvendes til havevanding, WC-skyl og tøjvask, hvis hele anlægget udføres efter særlige retningslinjer fra Teknologisk Institut: Rørcenter-anvisning 003 (link til højre).

Tagvandet må ikke genanvendes, hvis særligt udsatte personer har adgang til faciliteterne, såsom på skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, hoteller og bygninger med offentlig adgang.

Det er meget vigtigt, at det genanvendte tagvand ikke kan komme ud i de rør, der forsyner ejendommen med rent vand. I så fald risikerer man at forurene det rene drikkevand til mange ejendomme. Selvom regnvand er rent nok til vask og wc-skyl, er det for forurenet til at drikke, når det først er løbet ned over et tag og blevet samlet op i en tagrende.

Lovkrav

Regnvandsanlæg skal opfylde de krav, der stilles i Byggelovgivningen og i Miljølovgivningen. For nyanlæg skal vurderingen af, om et anlæg opfylder gældende lovgivning, ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen (Rørcenteranvisning 003).

Hvis der ønskes etableret et regnvandsanlæg i forbindelse med eksisterende byggeri for eksempel etageboliger eller kontorer, skal der jævnfør Byggeloven indsendes ansøgning og foretages en byggesagsbehandling, hvorefter en byggetilladelse vil indeholde krav til projektet.

I forbindelse med etablering af regnvandsanlæg i eksisterende parcelhuse, rækkehuse mv. skal der ikke søges om tilladelse jævnfør Byggeloven, idet dette område er dække af Bygningsreglement for småhuse. I dette reglement er det angivet, at anlæggene skal udføres efter gældende love og regler, og at arbejdet skal udføres af autoriserede mestre.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg giver kommunalbestyrelsen mulighed for at lade vandafledningsbidraget nedsætte eller bortfalde, når regnvand genanvendes i husholdningerne, for eksempel til wc-skyl. Dette fremgår af betalingsvedtægten, se link i boksen til højre.