Vandløb og søer

Vandløb og søer er den primære modtager af regnvand, renset spildevand og overløb fra overløbsbygværker, når deres kapacitet overskrides. Vandkvalitet er derfor det vigtigste parameter at vurdere tilstanden ud fra.

Overordnet er Høje-Taastrup Kommune som følge af et vandskel delt op i to afstrømningsområder:

  • Den sydøstlige del af kommunen indgår i afstrømnings oplandet til Køge Bugt, hvor de væsentligste vandløb er Lille Vejle Å og Store Vejle Å.
  • Den nordvestligste del af kommunen indgår i afstrømningsoplandet til Roskilde Fjord med Maglemose Å og Hove Å-systemet, som via Gundsømagle Sø løber til Roskilde Fjord.

Primært EU's vandrammedirektiv og Vandplanerne angiver de gældende krav til vandløb og søer i Høje-Taastrup Kommune. Lovgivningen skal sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
For borgere og store industrielle virksomheder gælder, at der skal ansøges om Tilslutningstilladelse eller udledningstilladelse ifølge Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 7 og 9.

Vedligeholdelse af de kommunale vandløb

Kommunen vedligeholder de kommunale vandløb. I forbindelse med vedligeholdelsen besøges vandløbsstrækningerne med jævne mellemrum. Som led i besøgene er der mulighed for systematisk vidensindsamling af oplysningerne om vandløbenes tilstand. Kommunen driver nogle vandføringsstationer og udtager faunaprøver for at følge vandløbenes tilstand. Se siden om vandløbenes tilstand.

Vandplaner

Det er primært vandløbene Hove å, St. Vejleå og Lille Vejleå, der modtager det regnvand der falder i Høje-Taastrup Kommune.

Hove å
Hove å afvander den nordlige del af kommunen. Hove å systemet med tilledning fra andre mindre vandløb starter i Høje-Taastrup Kommune, og løber gennem Roskilde Kommune ud til Roskilde Fjord. Vandløbet er ligeledes grænsevandløb til Egedal Kommune. Målsætningen er DVFI 5 for Hove å. Målet er derfor at hæve det nuværende DVFI niveau fra moderat tilstand til god tilstand (DVFI 5) i samarbejde med nabokommunerne.

St. Vejleå
St. Vejleå modtager regnvand fra et stort opland i den sydlige del af kommunen. Vandløbet starter i Høje-Taastrup Kommune, og løber gennem Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommune. Vandløbet løber ud i Køge Bugt. Målsætningen for vandløbet er DVFI 5. Der er arbejdet med en del forbedringstiltag i forhold til en forbedret vandkvalitet samt bedre hydrologiske forhold i åen, men der skal fortsat arbejdes på at løfte DVFI fra moderat økologisk tilstand til god økologisk tilstand, svarende til DVFI 5. Dette sker i samarbejde med Albertslund, Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Lille Vejleå
Lille Vejleå modtager regnvand fra et mindre opland, som dog er under byudvikling i den sydvestlige del af kommunen. Vandløbet starter i Høje-Taastrup Kommune, og løber gennem Ishøj og Greve kommune. Vandløbet løber ud i Køge Bugt. Målsætningen for vandløbet er DVFI 5. DVFI skal løftes fra ringe økologisk tilstand til god økologisk tilstand, svarende til DVFI 5. Dette sker i samarbejde med Ishøj og Greve Kommune.