Udtrædelse af kloakforsyningen

I nærværende spildevandsplan er de fælleskloakerede oplande i Taastrup og Fløng udpeget som områder, hvor udtræden af kloakforsyningen vedrørende regnvand kan ske med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Tilladelse til udtrædelse af kloakforsyningen kan ske, hvis der kan opnås en godkendelse fra Høje-Taastrup Kommune.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand til en recipient eller ved nedsivning. Delvis udtræden kræver, at der er givet mulighed for det i spildevandsplanen. Kloakforsyningen har ansvar for at vurdere og tilbagebetale tilslutningsbidrag vedrørende overfladevand.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan kommunen i henhold til lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af tilslutningsbidraget, da grundejeren fremover selv håndterer overfladevandet. Beløbet vil blive fastlagt fra sag til sag.

Som angivet i planens målsætninger vedrørende klimatilpasning, vil der i planperioden blive arbejdet for, at den fremtidige belastning af kloaksystemet reduceres ved øget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstrømningen. Udtræden af kloakforsyningen vedrørende tag- og overfladevand meddeles af forsyningen under forudsætning af:

  • At der er enighed herom mellem Høje-Taastrup Kommune og grundejeren/virksomheden.
  • At der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse.
  • At alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter eventuelle miljøhensyn.
  • At kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt.
  • At kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • At forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation er aftalt.
  • At det i det udpegede opland er sandsynliggjort, at jordarten og grundvandspotentialet muliggør nedsivning af overfladevand.

Efter udtræden af kloakfællesskabet er grundejer stillet som de grundejere, der aldrig tidligere har været tilsluttet, hvilket vil sige, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en grund skal tilsluttes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, men grundejeren har intet krav på tilslutning.