Tilslutning til kloak

Spildevandsplanen fastlægger, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Når Høje-Taastrup Kommune via spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen.

Inden for de fastlagte oplande i spildevandsplanen er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsanlæg frem til grundgrænsen, mens grundejeren inden for eget areal er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

En undtagelse er dog alle de ejendomme i det åbne land, som har fået installeret en minipumpestation på ejendommen. Her sørger kloakforsyningen for vedligeholdelse af pumpen. En detaljeret beskrivelse af forholdene omkring afgrænsningen mellem offentlige og private stikledninger fremgår af Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen.

Grundejerens tilslutningspligt

Alle grundejere inden for et kloakopland, som er godkendt i spildevandsplanen, har ret og pligt til at tilslutte ejendommens spildevand, når der er ført stik frem til ejendommens skel. De nærmere bestemmelser om rettigheder og pligter samt betaling fremgår af Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen.

Tilsvarende gælder, at ejere af ejendomme i oplande, som i henhold til spildevandsplanen planlægges ændret fra fællessystem til separatsystem, har pligt til for egen regning at gennemføre separeringen på egen grund.

Særligt forurenende virksomheder og ejendomme

Særligt forurenende virksomheder og ejendomme vil kunne pålægges at reducere forureningen ved egne renseforanstaltninger før tilledning til offentlige spildevandsanlæg. Hvis en ejendom udleder spildevand med et højt forureningsindhold i forhold til almindeligt husspildevand, kan der stilles krav om, at virksomheden eller ejendommen skal betale et særbidrag til kloakforsyningen.

Afledning fra kældre

HTK Kloak A/S har pligt til, at håndtere spildevand fra stueplan ved gravitation.

Det er borgernes og virksomhedernes eget ansvar, at sikre deres kælder mod oversvømmelse fra spildevandssystemet.

Du kan læse mere på kloakforsyningens hjemmeside. Se link til højre vedrørende vand i kælder.

Udmatrikulering

Udmatrikulering af en parcelhusgrund, som er tilsluttet kloakken, med efterfølgende kloakering af den udstykkede matrikel kan ske på to måder:

  1. Offentlig kloakering med sædvanlig afregning af tilslutningsbidrag. Dette forudsætter, at alle vilkår i det tekniske paradigme i anlægsmanualen er overholdt, og at der forud for udstykningen er truffet aftale med kloakforsyningen herom.
  2. Der opstår et fællesprivat kloakanlæg ejet af de to matrikler, også selvom de to matrikler har samme ejer. I denne situation skal der dannes og tinglyses et fællesprivat spildevandslaug med tilhørende vedtægter, der fastlægger ansvar for drift og vedligeholdelse. Vedtægterne skal godkendes af byrådet og sikrer, at kloakforsyningen til stadighed kan opfylde sin forsyningspligt til skel, som også gælder for ejendomme der er kloakeret til et fællesprivat kloaksystem. Høje-Taastrup Kommune skal sikre at spildevandslauget oprettes.