Befæstelsesgrader

Befæstelsesgraden handler om regnvand fra befæstede arealer som tage, indkørsler og terrasser, der ledes direkte til kloak. Kloaksystemet i Høje-Taastrup Kommune er dimensioneret i henhold til de gældende Landvæsenskommissionskendelse for de enkelte områder. I fælleskloakerede områder må det forventes, at der under regn kan ske opstuvning i ledninger til kritisk kote, som her betyder ca. 1 meter under terrænniveau. Generne kan betyde opstuvning af opspædet spildevand. Afløb fra kælderniveau må ikke tilsluttes direkte på afløbssystemet, men skal bortledes via en pumpebrønd. I separatkloakerede oplande vil generne vise sig ved opstuvning af regnvand på terræn.

For at undgå overbelastning af afløbssystemet er der fastlagt en grænse for, hvor stor en del af det befæstede areal, der må afledes direkte til kloakken.

Begrænsningen er fastlagt i en andel der kaldes afløbs-koefficienten, som fortæller hvor stor en del af det befæstede areal, der må afledes til kloakken.

En afløbskoefficient på 0,5 betyder, at det er halvdelen af matriklens samlede areal, der må afledes uden forsink-else til kloaksystemet.

Er ejendommen befæstede mere end den fastlagte afløbskoefficient, skal ejeren begrænse udledningen til kloaksystemet til den fastsatte afløbskoefficient. Dette kan ske ved, at der etableres forsinkelse på egen grund enten i form af et nedsivningsanlæg eller ved etablering af magasinvolumen.

For fastlæggelse af hvor stor en afløbskoefficient matriklen har, skal alt befæstede areal, der har afledning direkte til kloakken medtages i beregningen. Regnvand, der falder på befæstede arealer, der enten ledes til faskine eller på græsplænen, skal ikke medtages.

Hvis der foreligger en Landvæsenskommisionskendelse for området, er det den der gælder. I de kloakområder hvor der ikke findes en gældende Landvæsenskommi-sionskendelse, er det afløbskoefficienterne i neden-stående tabel, som er gældende ved de forskellige arealanvendelser.

Afløbskoefficienterne i nedenstående tabel træder i kraft med denne spildevandsplan, og gælder således fremad-rettet for alle nyanlæg eller ændringer på eksisterende tilslutninger i områder, hvor der ikke foreligger en gældende Landvæsenskommisionskendelse. Se liste over kendelser i boksen til højre.

ArealanvendelseAfløbskoefficient
Villa (åben-lav parceller)0,30
Rækkehuse (tæt-lav, dobbelthuse, klyngehuse)0,35
Etageboliger (etagebyggeri, blokke)0,50
Offentlige institutioner0,50
Centerområder (bymidte, centerstrøg, torve) 0,60
Erhverv (kontor, serviceerhverv, håndværk)0,80
Offentlige veje0,80
Private veje 0,70
Rekreative områder (parker, grønne områder)0-0,1

Afløbskoefficient ved forskellige arealanvendelser.

Kommunen kan ved særlige tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold dispensere fra de anførte maksimale afløbskoefficienter i ovenstående tabel.