Spildevandtyper

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes med fire kloakeringstyper: Fælleskloak, separatkloak, spildevandskloak og Separatkloak med LAR. Den sidste kloakeringstype er ny, og introduceres som konsekvens af spildevandsplanens fokus på at fremme LAR løsninger.

 • Fælleskloak: Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
 • Separatkloak: Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning.
 • Spildevandskloak: Husspildevand afledes til offentlig kloak. Ledningen må ikke tilføres regnvand (overfladevand håndteres af grundejer lokalt).
 • Separatkloakeret med LAR: Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand håndteres via LAR-løsninger.

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder og lignende bebyggelse. Spildevand er for eksempel:

 • Husspildevand
 • Processpildevand fra virksomheder
 • Kølevand
 • Filterskyllevand fra vandboringer

Tag- og overfladevand fra befæstede arealer er også spildevand i lovens forstand, men omtales som tag- og overfladevand. Befæstede arealer er f.eks.

 • Veje
 • Tage
 • Kørearealer
 • Fortove
 • Parkeringsarealer

Vand fra befæstede arealer kan enten afledes til spildevandssystemet eller til regnvandssystemet. Det afhænger blandt andet af, hvor forurenet vandet er.

Hvis der er regnvandskloakeret vil tag- og overfladevand fra boligområder ledes til regnvandskloak, men kan også nedsives. Overfladevand fra veje, parkeringspladser m.v. afledes som udgangspunkt altid til regnvandsledningen.

Overfladevand fra vaskepladser, oplagspladser eller perkolat fra lossepladser vil normalt have et indhold af forurenende stoffer, som gør, at det skal håndteres som spildevand, og skal derfor tilledes et renseanlæg.

Vand fra omfangsdræn betragtes som tag- og overfladevand. Markdræn eller dræn fra fodboldbaner og grønne arealer er dræn og reguleres efter vandløbsloven. Drænledninger er private anlæg, og det er grundejeren der skal vedligeholde drænledningerne.