Afløbsdimensionering

Med denne spildevandsplan opskrives serviceniveauet for funktionen af det offentlige spildevandssystem. Baggrunden for den ændrede dimensioneringspraksis er blandt andet, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil.

Denne spildevandsplan fastlægger et serviceniveau for, hvor ofte der - statistisk set - må komme vand på terræn fra spildevandssystemet. Det betyder:

  • at der fra fælleskloakerede områder ikke må ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 10. år
  • at der fra separatkloakerede områder ikke må ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 5. år

Når HTK Kloak A/S dimensionerer spildevandssystemet bliver der taget højde for de forventede klimaændringer med mere regn. Det betyder, at der ved nyanlæg af kloakledninger i fælleskloakerede områder bliver dimensioneret for et 10 års regnskyl om 100 år. Det vil sige et regnskyl, der om 100 år statistisk set vil falde hver 10. år. Der er taget højde for klimaændringerne ved at de indgår i den såkaldte sikkerhedsfaktor.

  • Den samlede sikkerhedsfaktor i Høje-Taastrup Kommune er 1,57.

Den samlede sikkerhedsfaktor fremkommer på baggrund af forskellige forhold: dels en anbefalet sikkerhedsfaktor for klimaudviklingen på 1,3, dels en faktor 1,0 for byfortætning og en faktor på 1,1 i forhold til de usikkerheder der er i modellen for spildevandssystemet (1,3*1,1*1,1 = 1,57). Når sikkerhedsfaktoren for byfortætning er sat til 1,1 skyldes det, at store dele af kommunen i spildevandsmæssig sammenhæng betragtes som fuldt udbygget. I områder med byudvikling med hensyn til nye arealer vil sikkerhedsfaktoren her typisk blive sat til 1,1.

Årsmiddelnedbør

I Spildevandskomiteens skrift nr. 30 er foretaget en regional vurdering af årsmiddelnedbør, gentagelses-perioder m.m. Ved beregninger i Høje-Taastrup Kommune anvendes en årsmiddelnedbør på 600 mm.