Serviceniveau

HTK Kloak A/S har pligt til at levere forsyningssikkerhed i form af vedligeholdelse af nuværende kloaksystemer og etablering af nye. Denne forsyningssikkerhed gælder for alle typer af kloaksystemer.

Serviceniveauet og sikkerhedsfaktorer danner grundlag for dimensionering af kloaksystemer, og er derfor et vigtigt aspekt af spildevandsplanen. Det kan også bruges til dimensionering af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), så de skal have kapacitet til regnhændelser med givne gentagelsesperioder.

Sikkerhedsfaktorer og serviceniveau finder anvendelse både ved dimensionering af nye kloakledninger samt ved kapacitetsberegninger på eksisterende systemer.

Spildevandskomiteens skrifter (nr. 27-30) er retnings-givende på national basis for dimensionering af afløbs-systemer. Høje-Taastrup Kommune anvender de anbe-falinger og beregningsmetoder, som er fastlagt af Spilde-vandskomiteen, både til dimensionering af nye kloak-systemer og kloakfornyelse.

Skrift nr. 27 forholder sig ikke til spildevandskloakker, da det er meningen, at de kun skal transportere spildevand og ikke regnvand. Oversvømmelser af spildevands-kloakker som følge af nedbør skyldes enten ulovlige tilslutninger af regnvand eller dræn, der står i forbind-else med søer og moser.

Anbefalingerne af serviceniveauet som de minimums-krav, som et kloak-system skal opfylde, er angivet i tabellen nedenfor.

 Arealanvendelse  Tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn  Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af kloakledningernes kapacitet
 Fælleskloak for regn- og spildevand, Bolig- og erhvervsområder  10 år  2 år
 Separatkloak, regnvandsdel, 
Bolig- og erhvervsområder 
 5 år 1 årServiceniveau til dimensionering af afløbssystemer i Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrifter.

Med denne dimensioneringspraksis vil alle nye kloak-oplande være dimensioneret efter, at regnvandsbetingede over-svømmelser af terræn fra kloakken ikke vil ske hyppigere end gennemsnitligt hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Det tilstræbes, at der ved fornyelse af de eksisterende kloakoplande sker en opgradering af ledningssystemet således, at disse områder på sigt også vil opfylde ovenstående krav for nye kloakoplande.

Der henvises i øvrigt til afsnittet Afløbsdimensionering.