Målsætning

Høje-Taastrup Kommunes Spildevandsplan 2017 sigter mod at reducere risikoen for oversvømmelse med regnvand i byområder, samt at opnå bedre vandkvalitet i vandløb, søer og havet for flora og fauna gennem reduktion af udledningen af spildevand hertil.

Som grundlag for dette skal Spildevandsplan 2017 understøtte arbejdet med kommunens nye strategi for håndtering af overfladevand, som tager højde for fremtidens klimaforandringer, og som skal inspirere til at skabe nye, spændende bymiljøer.

Kommunen vil derfor:

  • Arbejde for klimatilpasning ved at klimasikre afløbssystemerne.
  • Fremme alternativ håndtering af overfladevand ved anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand). Der skal arbejdes målrettet på at etablere nedsivning, grøfter, vådområder og regnbede som alternativ til større rørledninger. Hermed kan spildevands-løsningerne indgå som en del af byens blå-grønne struktur, og bidrage med anderledes oplevelser og et rigere bymiljø.
  • Udlægge de fælleskloakerede områder til nedsivningsområder for tag- og overfladevand med mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
  • Nye kloakoplande udlægges, hvis det er muligt, uden regnvandskloak. Hvis der ikke er mulighed for nedsivning, fordampning eller anden afledning på overfladen, bliver områderne udlagt som separatkloakeret, så både overfladevand og husspildevand varetages af HTK Kloak A/S.
  • Reducere antallet af overløb fra fælleskloakerede områder, og dermed medvirke til at opnå målsætningerne for god økologisk tilstand i statens vandplaner.

Målsætningen dækker det spildevandstekniske område og suppleres på enkelte områder af Høje-Taastrup Kommunes øvrige plangrundlag.

Se afsnittet Politik og mål og kommunens hjemmeside (se link til højre), blandt andet rottehandlingsplanen.