Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand er en del af Høje-Taastrup Kommunes samlede indsats vedrørende klimatilpasning, og således en del af kommunens nyligt vedtagne klimatilpasningsplan

Byrådet har vedtaget en strategi for håndtering af regnvand i Høje-Taastrup Kommune i 2015. Strategi for håndtering af regnvand er en del af Høje-Taastrup Kommunes samlede indsats vedrørende klimatilpasning, og således en del af kommunens nyligt vedtagne klimatilpasningsplan samt denne spildevandsplan. Strategien skal være et pejlemærke for det langsigtede arbejde med klimatilpasning.

Den overordnede vision er:

at Høje-Taastrup Kommune skal skabe fremtidssikrede og bæredygtige løsninger til håndtering af de øgede nedbørsmængder til gavn for borgere, vandkredsløbet og naturen.

For at opnå den størst mulige effekt af lokal håndtering af regnvand, er der fokus på at arbejdet koordineres og konstant forbedres, fx ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne og samspillet med kloakforsyningen. Strategien udføres således gennem en målrettet indsats, med stor fokus på dialog, helhedsløsninger og mest miljø for pengene.

Strategien indeholder konkrete indsatser for Kommunale bygninger og veje samt private borgere. Se strategi for håndtering af regnvand.

Høje-Taastrup Kommune vil arbejde på at håndtere vand fra boligområder på alternative måder uden om kloaksystemet. Ændringer kan desuden ske i forbindelse med renovering og udbygning af vejanlæg, hvis LAR (Lokal Afledning af Regnvand) efter en konkret vurdering med fordel kan anvendes. Se siden Lokal afledning af regnvand.

Gennem dialog og den daglige kontakt med borgerne, vil kommunen opfordre boligejerne til at indrette terrasser og øvrige befæstede arealer, så regnvandet kan håndteres på egen grund. I denne spildevandsplan udlægges de fælleskloakerede omkråder til områder, hvor kloakforsyningen kan tilbagebetale tilslutningsbidrag, hvis borgerne ønsker, at håndtere regnvandet på egen grund.

I nye lokalplaner for eksisterende byområder vil kommunen stille krav, der fremmer lokal afledning af regnvand. Kravene vil gælde for nybyggeri eller renovering.

Mål for de kommunale ejendomme er at:

  • Byudvikling og håndtering af regnvand fremadrettet skal koordineres i de tidlige faser af planlægningen.
  • Regnvand og overfladevand i byerne skal være med til at sikre muligheder for naturoplevelser, bevægelse, leg og læring. Dermed skabes synergi i forhold til kommunens øvrige politikområder.
  • Ved byggeri af nye kommunale institutioner skal størst mulig mængde regnvand håndteres udenom kloaksystemet. Hvor det er muligt, indarbejdes regnvand, som en positiv ressource i bebyggelsen.
  • Naturværdierne og grundvandsressourcerne skal beskyttes mod uønskede påvirkninger fra øgede nedbørsmængder.
  • Regnvand fra tagene på de kommunale bygninger skal så vidt muligt afkobles kloaksystemet og afledes så lokalt som muligt.
  • Veje og pladser skal indrettes på en måde, der tager højde for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Konkret tiltag

Screening for anvendelsen af LAR-løsninger ved alle ombygningsprojekter på kommunale institutioner.