Lokal afledning af regnvand

Som alternativ til traditionelle metoder til opdimensionering af kloaksystemer, fx i form af større rørdimensioner eller bassinanlæg, kan vandmængden håndteres lokalt, også kaldet LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand).

Lokal afledning af regnvand dækker over:

  • Faskiner og sivedræn
  • Regnbede
  • Grønne tage
  • Render, trug og kanaler

LAR-løsninger er en stor fordel for miljøet, da disse løsninger nedsætter risikoen for oversvømmelser fra kloakanlæg og vandløb. Samtidig reduceres mængden af næringsstoffer, som afledes til vandmiljøet.

LAR-løsninger dækker over alle former afledning af regnvand, hvor håndteringen af vandet sker lokalt ved kilden. Løsningerne reducerer afstrømningen af overfladevand til kloaksystemet ved at nedsive, fordampe eller opsamle regnvand. Nedenfor er de mest almindelige metoder beskrevet.

Faskiner og sivedræn

En faskine opsamler regnvandet fra tag eller terrasse og leder det direkte ned i jorden. Dermed aflastes kloaksystemet ved kraftig regn. Faskiner kan købes som firkantede regnvandskassetter i plastmateriale og nedgraves i haven.

Da begge metoder kræver nedsivning af regnvandet er det en fordel at jordarten i området er af sandet karakter, men selv i områder med sandet moræneler vil en faskiner og sivedræn være anvendelige; dog skal anlægget være større end i mere sandede områder, da det kræver et større magasineringsvolumen og et større nedsivningsområde. Nedsivning betyder en øget grundvandsdannelse.

Regnbede

I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan man også vælge at lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften. For at kunne opmagasinere vand under nedbør, skal bedet tørre helt eller delvist ud mellem regnhændelser. Regnbedet bør derfor beplantes med græsser og stauder, som tåler de skiftende forhold. Bedet kan også kombineres med en havedam, hvor en del af vandet bliver stående mellem regnhændelser. Gode råd til opbygning af regnbede ses i de links som er angivet i boksen til højre.


Eksempel på regnbed.

Grønne tage

Grønne tage kan optage en stor del af nedbøren. 50 - 80 % af den nedbør, der falder på taget, kan optages og fordampes af beplantningen, og dermed mindske udledningen til kloakken. Grønne tage bidrager til et grønnere miljø i byerne.

Render, trug og kanaler

Håndtering af vandet på overfladen i stedet for i rør under jorden giver mulighed for at se vandet og se, hvordan vandet løber. Det giver langt bedre mulighed for håndtering af store regnhændelser og skybrud end traditionelle kloaksystemer. Vand i byerne skaber desuden nye spændende miljøer til gavn for mennesker.


Eksempel på rende.