Muligheder for frakobling af overfladevand i Taastrup

Overløbshændelserne fra de fælleskloakerede oplande er med til at forringe vandkvaliteten i recipienterne, og det kan være nødvendigt med reduktioner for at opfylde recipienternes målsætning for vandkvalitet.

Baggrunden for igangsætning af undersøgelse

Det fælleskloakerede område i Taastrup har et nødoverløb fra bassin FN ved Mølleparken. Ved større mængder overfladevand sker der en aflastning af systemet således, at en blanding af spildevand og overfladevand ledes til Mølleåen, som afvander til St. Vejle Å. Ved større mængder overfladevand og gentagende regnhændelser sker der flere overløb og opstuvninger i bassinet. Overløb via aflastning fra bassinet til Mølleåen og St. Vejle Å medfører en forringelse af vandkvaliteten, som har en negativ påvirkning på smådyr, fisk og planter. Da St. Vejle Ås vandkvalitet og vandkvaliteten i Vallensbæk Sø skal forbedres for, at opfylde vandplanernes krav om god økologisk tilstand bør antallet af overløb reduceres. Desuden vil klimaændringer, som betyder ændrede nedbørsforhold medføre, at antallet af overløb stiger, hvorfor der allerede nu er behov for at se på mulighederne for at separere regnvand fra spildevand i dette område, og dermed forebygge et stigende antal overløb til Mølleåen.

Kommunens opfordring til privat om, at håndtere regnvandet på egen grund vurderes kun i mindre grad at mindske belastningen af overfladevand som ledes til spildevands-systemet. Der er desuden problemer med lugtgener fra spildevandsbassinet FN, og de vil blive hyppigere efterhånden som bassinet kommer i brug oftere i forbindelse de større nedbørsmængder som følge af klimaforandringer.

Det er både dyrt og besværligt for både borgerne og kloakforsyningen, at separere regnvand og spildevand i det fælleskloakerede område ved at etablere nye ledninger. Derfor igangsættes en undersøgelse der skal undersøge konkrete muligheder for frakobling af regnvand ved anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR), herunder separering af overfladevand fra kommunale ejendomme samt separering af vejvand.