Kallerup Renseanlæg

Kallerup Renseanlæg håndtere håndtere spilde- og regnvand fra den nordlige del af Husehusene

Kallerup renseanlæg Kallerup renseanlæg

Den nordvestlige del af Høje-Taastrup Kommune hører til oplandet for Kallerup Renseanlæg. Renseanlægget ejes af HTK Kloak A/S.

Renseanlægsoplandet består både af fælleskloakerede områder, separatkloakerede områder, og områder der kun er spildevandskloakerede.

Renseanlægget har en kapacitet på 7.300 PE (personækvivalenter

Kallerup Renseanlæg er et biologisk-kemisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Fosforfjernelsen sker ved såvel biologiske som kemiske processer. Den kemiske fosforfjernelse sker ved anvendelse af et fældningsmiddel. Det rensede vand iltes i en iltningstank før udledning. En blanding af biologisk overskudsslam og kemisk slam udtages løbende fra procestanken og ledes til slambede.

Det rensede spildevand ledes til Hedehusene Kloakrende, som leder til Vasby å og videre til Hove å. Hove å løber gennem Gundsømagle Sø, og har udløb i Roskilde Fjord. Udledningstilladelsen for Kallerup Renseanlæg er meddelt af Københavns Amt i 1991. Københavns Amt har efter anmodning fra kommunen meddelt ændrede vilkår for overholdelse af kravet til fosfor i 2002. Der er vilkår om maksimalt et overløb af regnvandsopspædet spildevand en gang hvert andet år. I overensstemmelse med kravene i Spildevands­bekendtgørelsen bliver der udtaget 12 prøver om året af det rensede spildevand og 6 prøver årligt af det tilledte spildevand til renseanlægget. Renseanlægget overholder udlednings-kravene. Tilsyn og kontrol med renseanlægget foretages af Miljøstyrelsen. I henhold til udledningstilladelsen må der maksimalt udledes 900.000 m3/år. Den beregnede tørvejrsmængde til renseanlægget er beregnet til 362.000 m3/år både for status og planlagte kloakoplande.

Slambehandling

Slambehandlingsanlægget udgør et areal på 16.700 m3 og inkluderer 10 slambede til mineralisering af slammet med henblik på efterfølgende udbringning på landbrugsjord. Anlægget har en årlig kapacitet på 300 t tørstof. Slammet fra renseanlægget bliver pumpet til slambedene, som bliver tømt ca. hvert 10. år. Der bliver løbende taget prøver, og prøverne overholder grænseværdierne til spredning af slam på landbrugsjord.

Plan

Der indgår ikke nye investeringer ud over driftsomkostninger for Kallerup Renseanlæg eller dets slamhåndtering i denne spildevandsplans planperiode.