Klimatilpasning

Kloaksystemerne i Høje-Taastrup Kommune er generelt set meget velfungerende og erfaringerne fra de sidste 10 års hyppige ekstreme nedbørshændelser viser, at problemerne med oversvømmelser er centreret omkring nogle få områder.

HTK Kloak A/S har udarbejdet oversvømmelseskort til brug for Høje-Taastrup Kommunes handlingsplan for klimatilpasning. I Spildevandsplanens planperiode skal HTK Kloak A/S inddrage viden fra oversvømmelses-kortene til udpegning af indsatsområder med hensyn til klimatilpasning i det regnvandskloakerede områder. Se også Handlingsplan for Klimatilpasning 2015-2018 (link til højre).

HTK Kloak A/S anvender i dag minimumskravet i Spildevandskomiteens Skrift 27-30 som dimensionerings-praksis ved etablering af nye anlæg, og tilstræber at kravet også anvendes, når der planlægges større renoveringer på det eksisterende afløbssystem.

HTK Kloak A/S vil også i fremtiden arbejde efter det servicemål, at afløbssystemerne i Høje-Taastrup Kommune klimasikres. Den løbende klimasikring af afløbssystemerne vil ske, når der renoveres eller etableres nye afløbsledninger. Den nyeste viden fra de udarbejdede oversvømmelseskort kommer til at indgå som en vigtig del af planlægningsarbejdet med hensyn til prioriteringer og fokusområder.

HTK Kloak A/S vil desuden sikre, at klimatilpasningen af kloaksystemet vil ske løbende og koordineret med de nødvendige indsatser i henhold til vandplanerne, samt hensyn til renovering af kloaksystemet.

Regnvand afledes til de lokale vandløb og søer