Planlagte kloakoplande

Nye planlagte kloakoplande er så vidt muligt udlagt som spildevandskloakerede (håndtering af overfladevand på egen grund) eller separatkloakerede, åben regnvand.

Planlagte kloakerede områder, der forventes kloakeret i 2017-2020. Lag: Områder med planlagt separatkloak og spildevandskloak.

I kommuneplanen er enkelte områder udlagt til byudvikling i planperioden. Interesseområder er ikke medtaget i spildevandsplanen, idet der ikke er planer om udnyttelse. Kortet over kloakoplande fortæller, hvor overfladevand forventes at kunne håndteres lokalt.

De områder, der er udlagt til planlagt kloakering i denne spildevandsplan, er overordnet vurderet for områdets egnethed for nedsivning i forhold til:

  • Kortlagt jordforurening
  • Grundvandets sårbarhed
  • Højtstående grundvand
  • Indledende vurdering af, om jordbunden er egnet til nedsivning

Kriterierne er nærmere beskrevet i kommunens Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand (link til højre).

For de områder, der er udpeget til nedsivning, vil der være behov for at bygherre gennemfører en mere detaljeret undersøgelse af jordbunds­forholdene, før området udbygges. Hvis en sådan undersøgelse dokumenterer/sandsynliggør, at det ikke er muligt at nedsive regnvand, etablerer HTK Kloak i stedet en traditionel regnvandskloak, eller åben regnvandshåndtering i området.

Byudviklingsområdet Nærheden

Området ligge mod vest inden for det eksisterende separatkloakerede område, og dels i nyt planlagt område som er udlagt til separatkloakeret med LAR.

Området ligger inden for indvindingsoplandet til Solhøj kildeplads. Grundvandsmagasinet er kun mellem beskyttet i forhold til lerlagstykkelse, og der er jordforurening i den vestlige del, som ligger op til det planlagte område. I det nye planlagte område skal der etableres LAR anlæg, hvorfor området ændres til separatkloakeret med LAR. En ansøgning om nedsivning skal behandles ud fra en konkret vurdering. Se link i boksen til højre.

Område ved kommunegrænsen, syd for hovedgaden.

Området er udlagt til separatkloakeret område, fordi der skal etableres virksomheder.

En del af området er indvindingsopland til Solhøj Kildeplads. En lille del af området er oplandet til Hedehusene Østre og Hedehusene Vestre vandværk. Grundvands-beskyttelsen er i nogle områder god, andre områder mellem beskyttet og atter andre områder dårligt beskyttet. Der er umiddelbart ikke jordforureninger i området.

Fløng, mindre boligområde vest for Kallerupvej

En del af det spildevandskloakerede område øst for Kallerupvej er ændret fra spildevandskloakeret med nedsivning til separatkloakeret. En lokal undersøgelse har vist, at nedsivningsforholdene er dårlige.

Reerslev vest (boligområde)

I den vestlige del af Reerslev er udlagt et område som spildevandskloakeret. Det vurderes, at regnvand kan håndteres lokalt hvis området anvendes til boligformål.

Andre planlagte projekter

Alle ombygningsprojekter på kommunale institutioner skal vurderes med henblik på LAR-løsninger. Det kan gennemføres ved en aftale om LAR-screening. Kommunens Teknik- og Miljøcenter har ansvaret for at fremme LAR-løsninger i kommunen.

Fremtidig planlægning

I Høje-Taastrup Kommunes Spildevandsplan fra 2004 er der udlagt områder som fremtidige separatkloakerede områder. Disse områder, som endnu ikke er udnyttede eller planlagt, ændres med denne spildevandsplan således, at der ikke længere er planlagt separatkloakering for disse områder.

Begrundelsen er, at der ønskes en konkret vurdering af de enkelte områder, således at det er muligt, at fremme alternative måder at håndtere overfladevandet på.

Nye større by- og boligområder kan opnå reduktion i tilslutningsbidraget vedrørende overfladevand til HTK Kloak A/S ved at etablere tilbageholdelse af regnvand.