Miljøvurdering

Spildevandsplan 2017 for Høje-Taastrup Kommune er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (se link til højre). Kommunen skal derfor vurdere, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Er dette tilfældet, skal der gennemføres en miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høje-Taastrup Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har vurderet, at der ikke skal gennem-føres en miljøvurdering af planforslaget.

Planen omhandler ikke projekter, der er omfattet af Bilag 3 eller 4 i loven, for eksempel udvidelser eller etablering af renseanlæg eller områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg. Planen påvirker heller ikke internatio-nale beskyttelseszoner væsentligt.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2017 er blevet bekendtgjort offentligt, og kan påklages. Der henvises til teksten i offentliggørelsen.