Vandsektorloven

Fra politisk side er formålet med Vandsektorloven at medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og samtidig drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Som følge af Vandsektorloven fra 2010 er vand- og spildevandsforsyningen udskilt i et selvstændigt aktieselskab "HTK Forsyning A/S". HTK Forsyning er ejet af Høje-Taastrup Kommune.

Serviceselskabet er et udførende driftsselskab, der varetager den daglige drift af vand- og spildevands-anlæggene og betjener borgerne. HTK Forsyning er et selvstændigt selskab med egen bestyrelse, der fastsætter serviceniveau, takster, investeringsplaner m.v. for spildevandsforsyningen i Høje-Taastrup Kommune.

HTK Forsyning A/S er omfattet af § 2, stk. 1, i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Vandsektorloven indførte begreberne miljø- og servicemål. Miljømål skal være besluttet af enten staten eller byrådet, og er miljøgavnlige mål. Servicemål skal være besluttet af enten byrådet eller bestyrelsen i HTK Forsyning A/S, og er mål for opnåelse af udvidet service for den enkelte forbruger eller en samfundsmæssig gevinst.

Vandsektorloven indeholder også regler om sektorens økonomiske regulering, herunder om etablering af et statsligt forsyningssekretariat, indførelsen af prisloftsregulering og benchmarking samt regler om åbenhed og rapportering om regnskabsmæssige forhold.