Oversvømmelsesdirektivet

Oversvømmelsesdirektivet (se link til højre) fra 2007 har til formål på EU-plan at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen.

EU-landene har vurderet, at dette formål nås ved at udarbejde risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. Direktivet sigter mod oversvømmelser, der har karakter af nationale katastrofer med væsentlige skadelige konsekvenser for et stort antal mennesker.

Når hvert EU-medlemsland foretager en vurdering af risikoen for sådanne ekstreme oversvømmelser, giver det mulighed for at reducere risikoen for de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Køge Bugt med oversvømmelse fra havet, som den primære risiko, er et af 10 udpegede risikoområder i Danmark.

Oversvømmelsesdirektivet stiller krav om handling til EUs medlemsstaterne, og der er således ikke nogen direkte sammenhæng mellem byrådets og forsyningens opfyldelse af spildevandsplanen og Danmarks efterlevelse af Oversvømmelsesdirektivet.