Miljøbeskyttelsesloven

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven (se link til højre).

Oversigt over lovmæssige krav til spildevandsplanen:

  • Beskrivelse af eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.
  • Beskrivelse af eksisterende og planlagt håndtering af spildevand uden for kloakområder.
  • Beskrivelse af de vandområder, spildevandet udledes til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder spildevand.
  • Beskrivelse af de områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis (for eksempel ved håndtering af regnvand på egen grund).
  • Beskrivelse af den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse.
  • En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde økonomi og tidsplan for arbejdet.
  • Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.
  • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplaner samt til den økonomiske planlægning og til vandområdets fysiske tilstand.

Spildevandsbekendtgørelsen fastsætter yderligere regler for spildevandplanens indhold (se link til højre).